MVO

Sustainable Development Goals

De wereld om ons heen verandert in een ongekend tempo en ook binnen onze organisatie is verandering de enige constante. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Het is dan ook niet meer de vraag óf je gaat verduurzamen, maar op welke manier.

 

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2015 door de VN zijn opgesteld, hebben betrekking op de meest urgente problemen wereldwijd, zoals honger, ongelijkheid en klimaatverandering. De 17 SDG’s roepen het bedrijfsleven en andere organisaties op om een bijdrage te leveren. Wij voelen en nemen dan ook onze verantwoordelijkheid hierin!

Focus SDG’s Racktime

De SDG’s gebruiken wij als kapstok om te koppelen aan ons duurzaamheidsbeleid en onze activiteiten. Voor Racktime hebben wij een top 5 samengesteld (uit de totaal 17 SDG’s) welke het dichtst bij onze organisatie staant qua normen en waarden én waar wij de meeste impact kunnen maken als organisatie.

SDG 3 Welzijn en Vitaliteit

 Dit betreft welzijn en vitaliteit van medewerkers. Dit zien wij als basis om überhaupt als organisatie succesvol te zijn en een bijdrage te kunnen leveren aan de SDG’s. Van belang daarbij is: werkstress monitoren, intern samenwerken aan dit thema, denk aan bewustwordingscampagnes, nudging voor gezondere keuzes, stoppen met roken actie etc..

 

SDG 8 Talentontwikkeling

Dit is een belangrijk onderdeel van Racktime en betreft het continue aandacht geven aan het ontwikkelen van talenten van (eigen) medewerkers, maar ook door regionale samenwerking op het gebied van talentontwikkeling van studenten en leerlingen (denk aan het bieden van stageplekken, BBL-trajecten) en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, etc.

SDG 9 Duurzame logistiek

Dit betreft het, als organisatie én met samenwerkingspartners, continue focussen op het milieuvriendelijk organiseren en innoveren van de logistieke bevoorrading en dienstverlening van Racktime.

Van duurzaamheidsambities naar impact! Let’s go!

SDG 13 Klimaatactie

Het nemen van maatregelen om de CO2-uitstoot die gerelateerd is aan de bedrijfsvoering van Racktime te reduceren met als hoofddoelstelling CO2 neutraal te ondernemen en daar waar dit niet mogelijk is, te compenseren. Door onder meer vergroening van het huisvestingsbeleid en omgeving, investeren in duurzame energie, lokaal inkopen en duurzame afvalinzameling en -verwerking.

SDG 17 Partnerschappen

Dit betreft het ontwikkelen van partnerships. Dit zit in het hele DNA van Racktime en heeft als doel het realiseren van meerwaarde (impact) met samenwerkingspartners door continue te focussen op het (door)ontwikkelen van partnerships, onder andere door in de gehele keten samen te werken met onze partners. Het behalen van de SDG’s kan alleen als partijen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel.

 

Barometer

Racktime had de behoefte om zich verder te professionaliseren op het gebied van MVO, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in het aangaan van een partnership met Sustainable Boost. Begin 2022 is er met dit partnership gestart om een online kennis- en ontwikkelplatform op te zetten wat MKB-bedrijven gaat helpen met verduurzamen.

Met het doorlopen van een aantal sessies krijg je inzicht in je duurzaamheidsprofiel.

Doelstellingen & Dashboards

We zijn bij de Barometer geëindigd met de actie om onze ambities en prestaties meetbaar te maken. Dit doen wij middels het formuleren van doelstellingen met daaraan een dashboard gekoppeld.

Dit laat zien wat wij doen en wat de impact is.

Charged & Ready

Footprint

De laatste stap in dit geheel is het inzichtelijk maken van onze duurzame footprint van de gehele organisatie.

inkoopbeleid

Aan de basis van onze duurzaamheidsambities, staat onder andere ons inkoopbeleid. Deze heeft als doel de afspraken en procedures inzake inkoop op strategisch- en/of bestuursniveau vast te leggen.

Op dit moment wordt dit beleid geactualiseerd en binnenkort hier gedeeld!

Success stories

Bel ons gerust

Racktime Nederland

Racktime België

Benieuwd naar een demo?

Vraag hieronder gratis & vrijblijvend een demo bij ons aan